Obstarávanie – Közbeszerzés

Výzva na predloženie ponuky

Verejný obstarávateľ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, si vytipovali aj Vás ako možného dodávateľa na uskutočnenie stavebných prác a žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky.